अप्लास्टिक अनेमिया

जेव्हा शरीरातील तीनही रक्त पेशी अस्थी मगजात (बोन मॅरो) मधून बनने कमी होते तेव्हा “अप्लास्टीक एनेमीया” हा आजार हो...